Warunki Techniczne 2021 – pompa ciepła jako najlepsze źródło ciepła zgodnie z zaostrzającymi się normami

Kategoria: Wienkra
17.11.2020

Parametry, jakie powinien spełniać nowobudowany dom są określone w Warunkach Technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie. Obecnie zbliża się termin zaplanowanych zmian wymagań, które dotyczą ochrony cieplnej, izolacyjności przegród budowlanych oraz zużycia energii. Nowe przepisy wchodzące w życie od 1 stycznia 2021r. mają na celu zwrócić uwagę na budownictwo energooszczędne i upowszechnić budowę domów o niskim zużyciu energii.

Kierunek wprowadzanych zmian WT jednoznacznie wskazuje drogę w stronę budownictwa energooszczędnego. Stopniowe zaostrzanie wymagań zapoczątkowane w 2014r. sprawia, że każdy nowobudowany dom będzie już energooszczędny, a do budownictwa pasywnego to już jeden krok. Nowoprojektowane budynki zgodnie z wymogami Warunków Technicznych od 2021r. będą musiały spełniać wymagania co do:

a) maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne U (W/m2K)

oraz

b) maksymalnej wartości wskaźnika EP określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynki (kWh/m2 rok)

Nowe Warunki Techniczne pociągają za sobą zaostrzenie wymagań wobec izolacyjności termicznej przegród i od 1 stycznia 2021r. wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz wskaźnika EP będą przedstawiały się następująco (dla porównania wartości obowiązujące w poprzednich latach):

 

Typ przegrody

Maksymalny współczynnik przenikania ciepła U, W/(m2K)

Od 1.01.2014r.

Od 1.01.2017r.

Od 1.01.2021r.

Ściana zewnętrzna

0,25

0,23

0,20

Dachy, stropodachy

0,20

0,18

0,15

Okna

1,3

1,1

0,9

Okna połaciowe

1,5

1,3

1,1

Drzwi zewnętrzne

1,7

1,5

1,3

 

Rodzaj budynku

Maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej kWh/(m2xrok)

Od 1.01.2014r.

Od 1.01.2017r.

Od 1.01.2021r.

Budynek mieszkalny jednorodzinny

120

95

70

Budynek mieszkalny wielorodzinny

105

85

65

Budynek mieszkania zbiorowego

95

85

75

 

Zamiarem zmian Warunków Technicznych jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków oraz zmierzanie w kierunku budownictwa energooszczędnego i pasywnego, które jest w przyszłości niezbędne z powodu:

– realizacji idei zrównoważonego rozwoju;

– obniżenia zużycia energii pierwotnej;

– obniżenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery;

– poprawy komfortu cieplnego i jakości powietrza w pomieszczeniach;

– obniżenia szkód substancji budowlanej i wzrost trwałości budynków (brak mostków cieplnych i zawilgocenia przegród);

– obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Aby uzyskać zgodę na budowę domu od 1 stycznia 2021r., należy spełnić zaostrzone wymogi dotyczące energooszczędności określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe normy kładą nacisk przede wszystkim na zwiększenie izolacyjności przegród zewnętrznych, lecz samo dobre ocieplenie budynku oraz zaizolowanie instalacji grzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej nie pozwoli na spełnienie wymagań odnoście wskaźnika EP. Żeby je osiągnąć, należy obniżyć zużycie energii pierwotnej i zmienić sposób ogrzewania budynku. Tradycyjne systemy grzewcze oparte na kotłach opalanych węglem, gazem, olejem, czy drewnem nawet te o najwyższej sprawności nie spełnią wymagań określonych w nowych WT. Zostaną wyparte przez układy wykorzystujące ekologiczne i odnawialne źródła energii, głównie słońce i wiatr. Przyszłością staną się instalacje oparte na kotłach na biomasę oraz pompach ciepła współpracujących z panelami fotowoltaicznymi. Niewątpliwie wygodniejsze i bardziej przyszłościowe są bezobsługowe pompy ciepła.

Zakładając, że dom będzie ogrzewany za pomocą pompy ciepła zasilanej energią elektryczną produkowaną przez panele fotowoltaiczne, wówczas współczynnik EP będzie kształtował się na poziomie 0. Warto zwrócić uwagę, że przy zastosowaniu samej pompy ciepła takiego dobrego wyniku EP nie można osiągnąć ze względu na to, że podczas pracy pompy ciepła pobiera energię elektryczną z sieci. Spowodowane to jest faktem, że współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii (lub energii) końcowej do ocenianego budynku z sieci elektroenergetycznej ma wartość 3. Zainstalowanie pompy ciepła jako źródła ogrzewania w większości przypadków determinuje zastosowanie instalacji niskotemperaturowego ogrzewania, co przekłada się również na niższe jednostkowe straty ciepła przez przewody centralnego ogrzewania.

Rosnąca popularność pomp ciepła oraz rozwój technologiczny pozwalający na produkcję pomp ciepła nie tylko przez prestiże marki sprawiły, że takie rozwiązanie nie jest już tak kosztowne jak kilka lat temu. Niezwykle bogata oferta różnych producentów pozwala na dobranie odpowiedniego urządzenia dla każdego domu, uwzględniając różną zasobność portfela inwestora.