Jak pozyskać dofinansowanie na pompę ciepła w ramach Pogramu Czyste Powietrze?

Kategoria: Wienkra
06.10.2020

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego oferujący dotacje na wymianę źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Najważniejszym założeniem programu jest ochrona środowiska naturalnego. Ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Bezpośrednio z tym założeniem wiąże się wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja, które są podstawą odpowiedzialnego i mądrego ogrzewania. Finalnym efektem ma być ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie szkodliwych pyłów trafiających do atmosfery.

W ramach Programu Czyste Powietrze można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Pompy ciepła to jedna z podstawowych technologii odnawialnych źródeł energii, które 75% energii czerpią z otoczenia, a pozostałe 25% z energii elektrycznej. Oznacza to, że z włożonego 1kW energii elektrycznej otrzymujemy zazwyczaj 4kW energii cieplnej. Pompy ciepła są najbardziej efektywnymi urządzeniami grzewczymi, zapewniają komfort, ekologię i opłacalność ekonomiczną.

Do ogrzewania budynków można zastosować różne rodzaje pomp ciepła:
-gruntowa pompa ciepła (z kolektorami pionowymi, poziomymi lub koszem energetycznym);
-powietrzna pompa ciepła,
które różnią się efektywnością grzania. Ze względu na dużą dostępność i łatwość montażu najczęściej stosowane są powietrzne pompy ciepła.

Dla kogo jest skierowany program?

Z Programu Czyste Powietrze może skorzystać:
-właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego;
-właściciel lub współwłaściciel wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest dochodu. Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
-uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 000 zł;
-uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Forma wsparcia

Wsparcie finansowe, które można otrzymać w programie jest przekazane w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Można ubiegać się o wsparcie również dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Intensywność dofinansowania

Koszty kwalifikowane, na które można uzyskać dotację z Programu Czyste Powietrze w przypadku pomp ciepła oraz ich wysokości, są przedstawione w poniżej tabeli. W kosztach montażu zawarte są również koszty demontażu. Dofinansowaniu podlegają tylko fabrycznie nowe urządzenia oraz komponenty instalacji, które są dopuszczone do obrotu i posiadają stosowne deklaracje zgodności. Poziomy dotacji są powiązane z efektem ekologicznym, czyli im wyższa klasa energetyczna pompy ciepła, tym wyższy poziom dofinansowania.

Nazwa kosztu

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji, zł

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji, zł

Pompy ciepła typu grunt/woda (co lub co i cwu) spełniające wymagania podwyższonej klasy efektywności energetycznej min. A++ (w przypadku temp. zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

Pompy ciepła typu powietrze/woda (co lub co i cwu) spełniające wymagania podwyższonej klasy efektywności energetycznej min. A++ (dla temp. zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

Pompy ciepła typu powietrze/woda (co lub co i cwu) spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej min. A+ (dla temp. zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej

30%

9 000

60%

18 000

Pompy ciepła typu powietrze/woda (tylko cwu) spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej min. A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej: dotacja do Instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, w skład której może wchodzić pompa ciepła do wody użytkowej

30%

4500

60%

9 000

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej min. A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej

30%

3 000

60%

6 000

W przypadku, gdy przedsięwzięcie oprócz demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu obejmuje również przynajmniej jedno z poniższych działań:

-demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych);
-zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
-zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
-zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
-dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

wówczas kwoty maksymalne dofinansowania są wyższe i wynoszą: 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Nabór wniosków
Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym przez internet lub w urzędzie. Nabory wniosków prowadzone są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku mieszkalnego.