Drodzy Instalatorzy! – Rusza Konkurs AUX

Kategoria: Wienkra
12.03.2021

Drodzy Instalatorzy! – Rusza Konkurs AUX
Temat konkursu: „Pokaż nam swoją realizację J-Smart lub J-Smart ART”

Na dobry początek sezonu przygotowaliśmy dla Was KONKURS. W związku z dużym zainteresowaniem o popularnością serii klimatyzatorów AUX J-Smart, konkurs dotyczy właśnie tych modeli i to właśnie te urządzenia można wygrać. Zasady są bardzo proste. Wystarczy w poście konkursowym na profilu Facebook AUX (@AUXpoland) wkleić zdjęcie z realizacją/instalacją przedstawiającą klimatyzator J-Smart lub J-Smart ART.

Wybierzemy 2 najciekawsze realizacje podkreślające wysublimowany design klimatyzatorów J-Smart.
Link do profilu FB: https://www.facebook.com/AUXpoland

Nagrody główne to klimatyzator AUX 12JO oraz 12JP . Autor najciekawszej realizacji otrzyma 1 komplet klimatyzatora J-Smart lub J-Smart Art.
Dla wszystkich pozostałych uczestników przygotowaliśmy nagrody pocieszenia.
Na zdjęcia w komentarzach czekamy do 31.03.2021.
Konkurs skierowany jest do firm instalacyjnych.

Życzymy powodzenia!

Regulamin:

REGULAMIN „Pokaż nam swoją realizację J-Smart lub J-Smart ART” – Z DNIA 12.03.2021 r.„Zdjęcie realizacji/instalacji klimatyzatora pokojowego AUX J-Smart lub J-Smart ART”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem rozdania na Facebook’u (zwanym dalej „Rozdanie”) jest spółka Wienkra Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 34, NIP: 6790005643 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Rozdania jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Rozdania. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Rozdania.
6. Rozdanie nie jest stworzone, przeprowadzone, administrowane, wspierane ani sponsorowane przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Rozdania. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Rozdanie jest prowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.facebook.com/AUXpoland / (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Rozdania, tj. udzielaniem informacji na temat Rozdania oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Rozdaniu określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie dodatkowe materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

§2 UCZESTNICY ROZDANIA
1. Uczestnikiem Rozdania (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być firma instalacyjna, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
a. posiada aktywne konto w serwisie Facebook.com;
b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób dobrowolny przystępuje do Rozdania;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania konkursowego;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
f. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Rozdaniu.
2. W Rozdaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

§3 NAGRODA
1. W Rozdaniu dla Uczestników, którzy najlepiej wykonali zadanie konkursowe, w sposób wskazany w §4 przewidziano dwie następujące nagrody:
a. W Rozdaniu (Pokaż nam swoją realizację J-Smart lub J-Smart ART) Uczestnik otrzyma: klimatyzator pokojowy AUX-12JO lub AUX-12JP.
2. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia rozdaniowego (dalej: „post rozdaniowy“)opublikowanego w serwisie Facebook, na Fanpage’u. https://www.facebook.com/AUXpoland.
3.Wygrana w konkursie podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.
6. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi drogą pocztową na koszt Organizatora na terenie Polski.

§4 WYBÓR LAUREATÓW
1. W Rozdaniu przewidziano 2 nagrody główne oraz nagrody pocieszenia dla Uczestników, którzy wezmą udział w Rozdaniu;
2. Laureatem zostanie Uczestnik, którego „komentarz w poście konkursowym” zostanie wybrany przez Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora.
3. Spośród Uczestników, którzy spełnią warunki określone w §2 oraz od godziny opublikowania
Regulaminu od dnia 12.03.2021 roku do godziny 23:59 dnia 31.03.2021 roku na kanale Facebook prawidłowo wykonają zadanie konkursowe określone w §6 zostanie wybranych 2 laureatów.

§5 MIEJSCE, CZAS I ZASADY ROZDANIA
1. Rozdanie jest dostępne w formie posta rozdaniowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/AUXpolandoraz na stronie www.wienkra.pl
2. Rozdanie trwa od dnia 12.03.2021r. od godziny opublikowania przez Organizatora postu rozdaniowego w serwisie Facebook do dnia 31.03.2021r. do godz. 23:59.
3. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Rozdania informując o tym na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.

§6 ZASADY ZADANIA KONKURSOWEGO
1. Zadaniem Uczestnika Rozdania jest:
a. wklejenie w komentarzu do posta konkursowego zdjęcia przedstawiającego realizację/instalację klimatyzatora AUX J-Smart lub J-Smart ART.
b. po zakończeniu Rozdania, spośród komentarzy Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania,Organizator wybierze 2 zwycięskie zdjęcia;
c. w czasie trwania Rozdania każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden komentarz ze zdjęciem realizacji;
d. zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
e. zgłoszenie nie może zawierać oznaczeń konkurencyjnych marek w stosunku do marek AUX, jak również treści reklamowych promujących inne marki niż AUX.
2. Informacje o Zwycięzcach Rozdania, zostaną opublikowane w terminie do 05.04.2021 r. do godziny 23:59 na Facebook’u Organizatora.
3. Informacje o Rozdaniu oraz Regulamin Rozdania będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/AUXpolandoraz na stronie internetowej www.wienkra.pl

§7 WARUNKI UCZESTNICTWA W ROZDANIU I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Rozdania jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Pomimo, iż nie jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Rozdaniu, Organizator zachęca Uczestników do udostępnienia postu rozdaniowego na swojej tablicy na profilu Facebook z oznaczeniem profilu @AUXAirConditioner, polubienia postu rozdaniowego opublikowanego na profilu https://www.facebook.com/AUXpoland. oraz zaobserwowania profilu AUXAirConditioner.
3. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w §6. Ust. 1 Regulaminu.
4. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem kreatywności w §6. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Rozdania.
5. Zwycięzca Rozdania powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody dodnia 25.01.2021r. do godziny 23:59.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta rozdaniowego na stronie https://www.facebook.com/AUXpoland.
7. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 03.04.2021r. do godziny 10:00 wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko ,
b. adres korespondencyjny,
c. numer telefonu,
d. adres mailowy,
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznane w Rozdaniu nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do samodzielnego wyboru sposobu dostarczenia lub wysłania nagród.
10. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika .Koszt związany z wysyłką lub osobistym dostarczeniem nagród ponosi Organizator.
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§8 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Rozdania, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Rozdaniu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Rozdania;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Rozdania.
2. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Rozdania i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Rozdaniu wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Rozdaniu.

§10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Organizator Rozdania zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących wyników Rozdania ze wskazaniem nagrodzonych Uczestników, jak również publicznego prezentowania nagrodzonych odpowiedzi konkursowych, zarówno na swoim Fanpage’u na Facebooku jak również we własnych materiałach marketingowych, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Rozdania, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Rozdania, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Rozdania.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2021r. i obowiązuje do 05.04.2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Rozdania będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Rozdania w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora: https://www.facebook.com/AUXpoland.
5. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy